پول کسب کنید.
تاثیر بگذارید.

دانش و بینش خود را برای کمک به جوامع و تجارت ها در تصمیم گیری بهتر به اشتراک بگذارید.

همانطور که برجسته در

چی گونه کار میکند

یک حساب کاربری ایجاد کنید

برنامه ما را در iOS یا Android به صورت رایگان داونلود کنید و با استفاده از آدرس ایمیل خود یک حساب ایجاد کنید تا به انجمن مشارکت کنندگان پریمیس بپیوندید.

یک حساب کاربری ایجاد کنید

برنامه ما را در iOS یا Android به صورت رایگان داونلود کنید و با استفاده از آدرس ایمیل خود یک حساب ایجاد کنید تا به انجمن مشارکت کنندگان پریمیس بپیوندید.

وظایف ما را کاوش کنید

بازار وظایف ما را مرور کنید و فعالیت های مورد نظر خود را برای تکمیل در طول چند دقایق انتخاب کنید.

وظایف ما را کاوش کنید

بازار وظایف ما را مرور کنید و فعالیت های مورد نظر خود را برای تکمیل در طول چند دقایق انتخاب کنید.

پرداخت شوید

بنا به روش‌های پرداخت موجود در کشورتان، گزینه پرداخت فوری از طریق Paypal، Payoneer یا Bitcoin را انتخاب کنید.

پرداخت شوید

بنا به روش‌های پرداخت موجود در کشورتان، گزینه پرداخت فوری از طریق Paypal، Payoneer یا Bitcoin را انتخاب کنید.