គោលការណ៍ភាពឯកជន

យើង នៅ Premise ដឹង ថា អ្នក ខ្វល់ខ្វាយ អំពី របៀប ដែល ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ត្រូវ បាន ប្រើ និង ចែកចាយ ហើយ យើង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ភាព ឯកជន របស់ អ្នក ។ សូម អាន ខាង ក្រោម នេះ ដើម្បី រៀន អំពី ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែល ត្រូវ បាន ប្រមូល ប្រើ និង ចែក រំលែក ដោយ យើង។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ឬចូលទៅកាន់ Service រួមទាំងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង portals, platforms ឬសេវាកម្មអនឡាញផ្សេងទៀតតាមលក្ខណៈណាមួយឬការទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងនិងការពិនិត្យឡើងវិញឬបំពេញភារកិច្ច (ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់) អ្នកទទួលយកការអនុវត្តនិងគោលនយោបាយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលនយោបាយឯកជននេះ, ហើយអ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រមូលរបស់យើង, ការប្រើប្រាស់និងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងរបៀបដែលបានរាយនាមខាងក្រោម.

Premise ប្រមូល ព័ត៌មាន អំពី អ្នក នៅ ពេល ដែល អ្នក ដំឡើង កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ យើង និង តាម រយៈ អន្តរកម្ម និង ទំនាក់ទំនង ផ្សេង ទៀត ដែល អ្នក មាន ជាមួយ យើង តាម រយៈ សេវា អនឡាញ របស់ យើង ឬ ផ្សេង ទៀត ។ គោលការណ៍ ភាព ឯកជន នេះ អនុវត្ត ចំពោះ កម្មវិធី Premise, គេហទំព័រ, វេទិកា, និង ផលិតផល និង សេវាកម្ម ដែល មាន នៅ លើ ឬ នៅ កម្មវិធី, គេហទំព័រ ឬ ច្រក ផ្សេងៗ ទៀត តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត។  សូម ចងចាំ ថា ការ ប្រើប្រាស់ សេវា កម្ម របស់ អ្នក គឺ គ្រប់ ពេល វេលា ស្ថិត នៅ ក្រោម លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ដែល រួម បញ្ចូល គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន នេះ ។ លក្ខខ័ណ្ឌ ដែល មាន មូលធន ណាមួយ ដែល យើង ប្រើ ក្នុង គោល នយោបាយ ឯកជន នេះ ដោយ មិន កំណត់ និយមន័យ ដែល បាន ផ្ដល់ ឲ្យ ពួក គេ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើ ប្រាស់៖ https://www.premise.com/app/tos.html។ សេវា កម្ម នេះ ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង និង ប្រតិបត្តិ ការ ដោយ សាជីវកម្ម ទិន្នន័យ Premise ("PDC") ហើយ គោល នយោបាយ ឯក ជន នេះ អនុវត្ត ចំពោះ ព័ត៌មាន ដែល បាន ប្រមូល និង ប្រើប្រាស់ ដោយ សាជីវកម្ម ទិន្នន័យ Premise ។

យើង អាច ផ្ទេរ ព័ត៌មាន ដែល បាន រៀបរាប់ នៅ ក្នុង គោល នយោបាយ ឯក ជន នេះ ទៅ និង ដំណើរ ការ និង រក្សា ទុក វា នៅ ក្នុង សហ រដ្ឋ អាមេរិក ដែល អាច មាន កម្រិត ទាប នៃ ច្បាប់ ការពារ ទិន្នន័យ ទាប ជាង ប្រទេស របស់ អ្នក ដែល មាន លំនៅដ្ឋាន ។ នៅ កន្លែង ដែល នេះ ជា ករណី យើង នឹង ចាត់ វិធានការ សមរម្យ ដើម្បី ការពារ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ស្រប តាម គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន នេះ និង ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ។

យើង កំពុង ព្យាយាម ជានិច្ច ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ សេវា កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។  យើង អាច ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន នេះ ពី ពេល មួយ ទៅ ពេល មួយ ផង ដែរ ។ យើង នឹង ជូន ដំណឹង ដល់ អ្នក អំពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដោយ ផ្ញើ សារ ក្នុង កម្មវិធី មួយ ដោយ បង្ហោះ សេចក្តី ជូន ដំណឹង មួយ នៅ លើ វេទិកា ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វ ផ្សាយ សង្គម ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ដោយ បង្ហោះ គោល នយោបាយ ភាព ឯកជន ដែល បាន ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព នៅ លើ គេហទំព័រ វេទិកា និង /ឬ តាម មធ្យោបាយ ផ្សេង ទៀត របស់ យើង ។ សូមចំណាំថា ប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសមិនទទួលអ៊ីម៉ែលជូនដំណឹងស្របច្បាប់ពីយើង (ឬអ្នកមិនបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក) ការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ទាំងនោះនឹងនៅតែគ្រប់គ្រងការប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នក ហើយអ្នកនៅតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការអាននិងយល់ពីពួកគេ។ ប្រសិន បើ អ្នក ប្រើ សេវា បន្ទាប់ ពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ណា មួយ ទៅ លើ គោល នយោបាយ ឯក ជន ត្រូវ បាន បង្ហោះ នោះ មាន ន័យ ថា អ្នក យល់ ព្រម ចំពោះ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទាំង អស់ ។ ការ ប្រើប្រាស់ ព័ត៌មាន ដែល យើង ប្រមូល គឺ ស្ថិត នៅ ក្រោម គោល នយោបាយ ឯក ជន ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព នៅ ពេល ដែល ព័ត៌មាន ត្រូវ បាន ប្រមូល ។

វិសាលភាព និង ពាក្យសុំ

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ("គោលនយោបាយ") អនុវត្តចំពោះបុគ្គលនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកដែលចូលដំណើរការ ឬប្រើប្រាស់សេវាណាមួយ។

យើង មិន បាន ប្រមូល ឬ ស្នើ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ដោយ ចេតនា ពី នរណា ម្នាក់ ដែល មាន អាយុ ក្រោម 18 ឆ្នាំ ឬ អាយុ ភាគ ច្រើន ដែល បុគ្គល នោះ រស់ នៅ ឬ មាន ទី តាំង នៅ ពេល ប្រើប្រាស់ សេវា កម្ម ដែល មិន ធ្លាប់ មាន ពី មុន មក ទាប ជាង ( រួម ទាំង " អាយុ អប្បបរមា " ) ។  សូម កុំ ព្យាយាម ចុះ ឈ្មោះ សេវា ឬ ផ្ញើ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ណា មួយ អំពី ខ្លួន អ្នក ទៅ កាន់ យើង ប្រសិន បើ អ្នក នៅ ក្មេង ជាង អប្បបរមា អាយុ ហើយ សូម កុំ ផ្ញើ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ណា មួយ អំពី អ្នក ផ្សេង ទៀត ដែល មាន អាយុ ក្រោម អប្បបរមា ឬ ក្រោម ១៣ ឆ្នាំ ដែល មាន អាយុ ទាប ជាង នេះ។  បើ យើង រៀន ថា យើង បាន ប្រមូល ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ពី នរណា ម្នាក់ ដែល មាន អាយុ ក្រោម អប្បបរមា ឬ ១៣ ឆ្នាំ ដែល ទាប ជាង នេះ យើង នឹង លុប ព័ត៌មាន នោះ ឲ្យ បាន ឆាប់ តាម ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន។  ប្រសិនបើអ្នកជឿថាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៣ឆ្នាំ ប្រហែលជាបានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើង ឬប្រសិនបើយើងបានទទួលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម ១៣ឆ្នាំ ដែលមានអាយុទាបជាងនេះ [email protected]

ការប្រមូលព័ត៌មាន

Premise គឺ ជា កម្មវិធី មួយ ដើម្បី ប្រមូល ទិន្នន័យ អំពី ពិភព លោក ជុំវិញ អ្នក & # 160; ។  ខាង ក្រោម នេះ រាយ ទិន្នន័យ មួយ ចំនួន ដែល យើង ប្រមូល និង មូលហេតុ ។  យើង ផ្តល់ ព័ត៌មាន បន្ថែម អំពី ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ដែល យើង ប្រមូល នៅ ក្នុង ផ្នែក បន្ទាប់ នៃ គោល នយោបាយ ឯក ជន នេះ ។

អ្វី ដែល យើង ប្រមូល ហេតុអ្វី យើង ប្រមូល វា
អត្តសញ្ញា, e.g., name, អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, អ្នកប្រើអត្តសញ្ញាណលើបណ្តាញ (ដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើ), អ្នកប្រើកំណត់អត្តសញ្ញាណឡើងវិញដែលផ្តល់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ចល័ត, ពាក្យសម្ងាត់, ហត្ថលេខាឌីជីថល ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ អ្នក ដើម្បី តាមដាន កិច្ចការ ដែល អ្នក បាន បញ្ចប់ ដើម្បី ទំនាក់ទំនង ជាមួយ អ្នក អំពី ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព គណនី ភារកិច្ច និង សេវា របស់ អ្នក ដើម្បី រក្សា និង ប្រតិបត្តិ ការ សេវា របស់ យើង ដើម្បី តាមដាន សកម្មភាព ដែល មាន ភាព ប្រសើរ ឡើង នៃ ការ បម្រើ និង ការ កំណត់ គោលដៅ សកម្មភាព ដើម្បី ចងក្រង ព័ត៌មាន សម្រាប់ អតិថិជន និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់ យើង និង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ បោក បន្លំ ។
រូបភាព វីដេអូ និង ការ ថត រួម មាន ការ ថត អូឌីយ៉ូ រូបថត និង ការ ថត អេក្រង់ ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ អ្នក ដើម្បី តាមដាន និង បញ្ជាក់ ពី ភារកិច្ច ដែល អ្នក បាន បញ្ចប់ ដើម្បី តាមដាន សកម្មភាព ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ សកម្មភាព បម្រើ និង គោលដៅ ដើម្បី ចងក្រង ព័ត៌មាន សម្រាប់ អតិថិជន និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់ យើង និង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ បោក បន្លំ ។
ទីតាំង ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ប្រើ គោលដៅ កាន់ តែ ប្រសើរ ជាមួយ Tasks ដើម្បី ចងក្រង ព័ត៌មាន សម្រាប់ អតិថិជន និង សម្ព័ន្ធភាព របស់ យើង និង ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ បោក បន្លំ ដោយ ផ្ទៀងផ្ទាត់ ទិន្នន័យ ទីតាំង ដែល បាន ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក ប្រើ ។
User device ID និង IP address ដូចជា operating system, user settings, your use of the Services ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ផ្ទាល់ ខ្លួន និង ធ្វើ ឲ្យ សេវា កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង រួម ទាំង ការ ផ្តល់ ឬ ផ្តល់ អនុសាសន៍ ឲ្យ មាតិកា ដែល បាន កំណត់ គោល ដៅ ឆ្ពោះ ទៅ រក អ្នក ប្រើប្រាស់ ជាក់លាក់ មួយ នៅ ក្នុង ទី តាំង ជាក់លាក់ មួយ ។
ព័ត៌មាន ឧបករណ៍ ដើម្បី យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី បរិបទ របស់ អ្នក ប្រើ សម្រាប់ ការ ពង្រីក កម្មវិធី និង ការ រាយ ការណ៍ កំហុស ដើម្បី ចងក្រង ព័ត៌មាន សម្រាប់ អតិថិជន និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់ យើង និង ដើម្បី ប្រមូល ទិន្នន័យ ដែល អាច ត្រូវ បាន ប្រើ សម្រាប់ ដំណោះ ស្រាយ ជម្លោះ នៅ ពេល អនុវត្ត កិច្ចការ ដែល មាន ប្រាក់ ខែ ។
ភាសា ដើម្បី អាច បង្ហាញ អ្នក ប្រើ ដែល មាន អត្ថបទ នៅ ក្នុង កម្មវិធី ជា ភាសា ដែល អ្នក ប្រើ យល់ ។
រង្វាស់ សមត្ថភាព សម្រាប់ APIs ដើម្បី ធានា ថា APIs ទាំង អស់ ដែល ប្រើ ដោយ កម្មវិធី នេះ កំពុង ដំណើរ ការ បាន ល្អ ដើម្បី ផ្តល់ នូវ បទ ពិសោធន៍ អ្នក ប្រើប្រាស់ ដ៏ ល្អ បំផុត សម្រាប់ អ្នក ប្រើ ។
ការប្រមូលឈ្មោះ app ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ហានិភ័យ នៃ ការ បោក បន្លំ ដោយ ធ្វើ ឲ្យ ប្រាកដ ថា អ្នក ប្រើ មិន បាន ប្រើ កម្មវិធី មួយ ដែល គ្រូ ពេទ្យ ព័ត៌មាន ដែល ជា គន្លឹះ សម្រាប់ មុខងារ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព នៃ កម្មវិធី ឧ. ៖ ទិន្នន័យ ទីតាំង នាឡិកា ជាដើម និង សម្រាប់ ការ ចងក្រង ព័ត៌មាន ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ អតិថិជន និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់ យើង ។
ស្ថានភាព ថ្ម ដើម្បី យល់ ពី ផល ប៉ះ ពាល់ នៃ កម្មវិធី របស់ យើង ទៅ លើ ថ្ម របស់ អ្នក ប្រើ និង សម្រាប់ ការ ត្រួត ពិនិត្យ និង រក ឃើញ ការ បោក បន្លំ ។
WiFi និង Cellular ដើម្បី យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ ពី គុណភាព នៃ សញ្ញា នៅ លើ ឧបករណ៍ របស់ អ្នក ប្រើ ហើយ ដូច្នេះ សូម ជួយ ឲ្យ ដៃ គូ របស់ យើង កែ លម្អ ការ គ្រប ដណ្តប់ បណ្ដាញ ព្រម ទាំង ផ្តល់ សេវា កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង សម្រាប់ អ្នក ប្រើ ដោយ ផ្អែក លើ គុណភាព សញ្ញា ។

ជា រួម យើង នឹង កត់ត្រា ទិន្នន័យ ដែល បាន លើក ឡើង ខាង លើ នេះ ដើម្បី បម្រើ ឲ្យ អ្នក ប្រើប្រាស់ របស់ យើង កាន់ តែ ប្រសើរ និង ការពារ អ្នក ប្រើប្រាស់ ក្លែង បន្លំ មិន ឲ្យ រំលោភ បំពាន សេវា របស់ យើង រួម ទាំង កិច្ចការ ដែល យើង បង់ ថ្លៃ អ្នក ប្រើប្រាស់ និង ដើម្បី បំពេញ គម្រោង សម្រាប់ អតិថិជន និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត ។ ទិន្នន័យ នេះ នឹង ត្រូវ បញ្ជូន ទៅ PDC តាម រយៈ Amplitude ដែល ជា ក្រុម ហ៊ុន វិភាគ ភាគី ទី បី ។ ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន ដែល បាន លើក ឡើង ខាង លើ នេះ ក៏ អាច ត្រូវ បាន ចែក រំលែក ជាមួយ ដៃ គូ អតិថិ ជន និង សម្ព័ន្ធ មិត្ត របស់ យើង ផង ដែរ ។ យើង នឹង រក្សា តែ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក ដរាប ណា ចាំបាច់ ដើម្បី បំពេញ គោល បំណង ដែល យើង បាន ប្រមូល វា រួម ទាំង គោល បំណង នៃ ការ បំពេញ តាម តម្រូវ ការ ស្រប ច្បាប់ បទ ប្បញ្ញត្តិ ពន្ធ គណនី ឬ របាយការណ៍ ណា មួយ ។ យើង អាច រក្សា ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក អស់ រយៈ ពេល យូរ ក្នុង ករណី មាន ការ ត្អូញត្អែរ ឬ ប្រសិន បើ យើង ជឿ ដោយ សម ហេតុ ផល ថា មាន លទ្ធភាព នៃ បណ្តឹង ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ទំនាក់ទំនង របស់ យើង ជាមួយ អ្នក ។ ដើម្បីកំណត់រយៈពេលនៃការរក្សាឲ្យបានសមស្របសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន យើងពិចារណាអំពីចំនួន, ធម្មជាតិនិងភាពងាយយល់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន, ហានិភ័យសក្តានុពលនៃគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការបង្ហាញពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក, គោលបំណងដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងថាតើយើងអាចសម្រេចគោលបំណងទាំងនោះតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀត, និងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន, បទប្បញ្ញត្តិ, ពន្ធ, គណនេយ្យ ឬតម្រូវការផ្សេងទៀត.

ប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនបន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល, នេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនបន្ថែមទៀត:

ព័ត៌មាន ដែល អ្នក ផ្ដល់ ដល់ យើង

យើង ប្រមូល ព័ត៌មាន ដែល អ្នក ផ្តល់ ដោយ ផ្ទាល់ ដល់ យើង ព្រម ទាំង ព័ត៌មាន ដែល អ្នក ផ្តល់ តាម រយៈ ការ ប្រើប្រាស់ គណនី ភាគី ទី បី ។ យើងប្រមូលព័ត៌មាននៅពេលដែលអ្នកបង្កើត ឬកែប្រែគណនីរបស់អ្នក, បំពេញភារកិច្ច, ទាក់ទងការគាំទ្ររបស់អតិថិជន, ឬមិនដូច្នេះទេទំនាក់ទំនងជាមួយយើង. ព័ត៌មាន នេះ អាច មាន រួម មាន ៖ ឈ្មោះ, គណនី ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ សង្គម, អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល, លេខ ទូរស័ព្ទ, អត្តសញ្ញាណ ការ បង់ ប្រាក់, និង ព័ត៌មាន ផ្សេង ទៀត ដែល អ្នក ជ្រើស រើស ផ្តល់ ឲ្យ។ យើង ក៏ ប្រមូល រូបភាព វីដេអូ ឬ ការ ថត ណា មួយ ដែល អ្នក ដាក់ ជូន យើង រួម មាន រូប ថត ការ ថត អេក្រង់ និង ការ ថត សំឡេង ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវារបស់អ្នក

ពេល អ្នក ប្រើ Service យើង ប្រមូល ព័ត៌មាន អំពី អ្នក ក្នុង ប្រភេទ ទូទៅ ខាង ក្រោម៖

ព័ត៌មានទីតាំង៖ នៅ ពេល ដែល អ្នក ប្រើ Service ដើម្បី បំពេញ កិច្ចការ Premise យើង ប្រមូល ទិន្នន័យ ទីតាំង ជាក់លាក់ ដែល តាមដាន ទីតាំង ត្រួតពិនិត្យ និង ទីតាំង សង្កេតការណ៍ របស់ អ្នក ។ ប្រសិន បើ អ្នក អនុញ្ញាត ឲ្យ សេវា ចូល ដំណើរ ការ សេវា ទីតាំង តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញាត ដែល ប្រើ ដោយ ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ អ្នក ("platform") យើង ក៏ អាច ប្រមូល ទីតាំង ជាក់លាក់ នៃ ឧបករណ៍ របស់ អ្នក ផង ដែរ នៅ ពេល កម្មវិធី កំពុង ដំណើរ ការ ក្នុង ផ្ទៃ ខាង មុខ ឬ ផ្ទៃ ខាង ក្រោយ ។ យើងក៏អាចយកទីតាំងប្រមាណរបស់អ្នកពីអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកផងដែរ។

ព័ត៌មានទាក់ទង៖ ប្រសិន បើ អ្នក អនុញ្ញាត ឲ្យ Service ចូល ដំណើរ ការ សៀវភៅ អាសយដ្ឋាន នៅ លើ ឧបករណ៍ របស់ អ្នក តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញាត ដែល ប្រើ ដោយ វេទិកា ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ អ្នក យើង អាច ចូល ដំណើរ ការ និង រក្សា ទុក ឈ្មោះ និង ព័ត៌មាន ទាក់ ទង ពី សៀវភៅ អាសយដ្ឋាន របស់ អ្នក សម្រាប់ ការ ផ្ទៀង ផ្ទាត់ គណនី និង សម្រាប់ ការ បញ្ជូន និង ការ ប្រើប្រាស់ ស្រដៀង គ្នា នេះ ផង ដែរ ។

ព័ត៌មានថាមពល: ប្រសិន បើ អ្នក អនុញ្ញាត ឲ្យ សេវា ចូល ដំណើរ ការ ព័ត៌មាន ថាមពល របស់ អ្នក នៅ លើ ឧបករណ៍ របស់ អ្នក តាម រយៈ ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញាត ដែល ប្រើ ដោយ វេទិកា ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ អ្នក យើង អាច ចូល ដំណើរ ការ និង រក្សា ទុក កម្រិត ថាមពល របស់ អ្នក និង ឋានៈ ចរាចរណ៍ របស់ អ្នក ដើម្បី យល់ ពី បរិស្ថាន ដែល ផលិត ផល របស់ យើង ដំណើរ ការ ។

ព័ត៌មានអំពីការជួញដូរ: យើងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នករួមទាំងព័ត៌មានទូទាត់របស់អ្នក, អ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់របស់អ្នក, អ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ដែលអ្នកប្រើ, កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដែលភារកិច្ចត្រូវបានបញ្ចប់, ដាក់ស្នើ, ពិនិត្យនិងបង់ប្រាក់, សាច់ប្រាក់ត្រូវបានផ្តួចផ្តើម, ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានធ្វើ, និងព័ត៌មានលម្អិតនៃការជួញដូរផ្សេងទៀត.

ព័ត៌មានប្រើប្រាស់ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត (កុំតាមដានគោលនយោបាយ) ៖ យើង ប្រមូល ព័ត៌មាន អំពី របៀប ដែល អ្នក និង អ្នក ទស្សនា តំបន់ បណ្ដាញ ធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ សេវា ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត ដែល បាន បង្ហាញ និង ការ កំណត់ ដែល បាន ជ្រើស រើស ។ ក្នុង ករណី ខ្លះ យើង ធ្វើ បែប នេះ តាម រយៈ ការ ប្រើប្រាស់ ខូគី ស្លាក ភីកសែល និង បច្ចេកវិទ្យា ស្រដៀង គ្នា ដែល បង្កើត និង រក្សា នូវ អត្តសញ្ញាណ តែ មួយ គត់ ។ តាមរយៈ cookies ដែល យើង ដាក់ នៅ លើ browser ឬ device របស់ អ្នក យើង ក៏ អាច ប្រមូល ព័ត៌មាន អំពី សកម្មភាព អនឡាញ របស់ អ្នក បន្ទាប់ ពី អ្នក ចាក ចេញ ពី Service។ ដូច ជា ព័ត៌មាន ប្រើប្រាស់ ផ្សេង ទៀត ដែល យើង ប្រមូល ព័ត៌មាន នេះ អនុញ្ញាត ឲ្យ យើង ធ្វើ ឲ្យ សេវា កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង និង ប្តូរ តាម បំណង បទ ពិសោធន៍ អនឡាញ របស់ អ្នក ហើយ បើ ពុំ នោះ សោត ទេ ដូច ដែល បាន រៀបរាប់ នៅ ក្នុង គោល នយោបាយ ឯក ជន នេះ ។ កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើស "Do Not Track" ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់សញ្ញាដល់ប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រនិងកម្មវិធីនិងសេវាកម្មគេហទំព័រ (រួមទាំងសេវាកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាកប្បកិរិយា) ដែលអ្នកចង់ឱ្យប្រតិបត្តិករបែបនេះតាមដានសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នកជាក់លាក់តាមពេលវេលានិងនៅតាមគេហទំព័រផ្សេងគ្នា។ សេវា កម្ម នេះ មិន គាំទ្រ សំណើ " កុំ តាម ដាន " នៅ ពេល នេះ ទេ ដែល មាន ន័យ ថា យើង ប្រមូល ព័ត៌មាន អំពី សកម្ម ភាព អនឡាញ របស់ អ្នក ទាំង ពីរ នៅ ពេល ដែល អ្នក កំពុង ប្រើប្រាស់ សេវា កម្ម និង បន្ទាប់ ពី អ្នក ចាក ចេញ ពី សេវា កម្ម ។ ដោយ ប្រើ Service របស់ យើង អ្នក បាន យល់ ព្រម យ៉ាង ច្បាស់ ចំពោះ ការ ប្រមូល ព័ត៌មាន នេះ ។

ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍: យើង អាច ប្រមូល ព័ត៌មាន អំពី ឧបករណ៍ ចល័ត របស់ អ្នក រួម មាន ឧទាហរណ៍, គំរូ ផ្នែក រឹង, ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ និង កំណែ, កម្មវិធី និង ឈ្មោះ ឯកសារ និង កំណែ, ចូលចិត្ត ភាសា, កម្មវិធី សម្គាល់ ឧបករណ៍ តែ មួយ គត់, អ្នក សម្គាល់ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម, លេខ សៀរៀល, ព័ត៌មាន ចលនា ឧបករណ៍, និង ព័ត៌មាន បណ្ដាញ ចល័ត។

ព័ត៌មានកំណត់ហេតុ៖ នៅ ពេល ដែល អ្នក ធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ Service យើង ប្រមូល វិក្កយបត្រ server ដែល អាច រួម បញ្ចូល ព័ត៌មាន ដូច ជា device IP address កាលបរិច្ឆេទ ចូល ដំណើរ ការ និង ពេល វេលា លក្ខណៈ ពិសេស កម្មវិធី ឬ ទំព័រ ដែល បាន មើល ការ ប៉ះ ទង្គិច កម្មវិធី និង សកម្មភាព ប្រព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ប្រភេទ កម្មវិធី រុករក និង តំបន់ បណ្ដាញ ឬ សេវាកម្ម ភាគី ទី ៣ ដែល អ្នក កំពុង ប្រើ មុន នឹង ធ្វើ អន្តរកម្ម ជាមួយ Service ។  យើងក៏អាចប្រមូលបាន នូវអ៊ីនធើណែត និងសកម្មភាពអនឡាញផ្សេងទៀត រួមទាំងព័ត៌មានកម្មវិធីរុករក និងប្រវត្តិព័ត៌មាន cookie (pursuant to your cookie preferences, if any), and time stamps.

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីប្រភពផ្សេងទៀត

ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្តល់នូវអត្ថភាពគណនីភាគីទីបីរបស់អ្នកដល់យើង ឬ បើមិនដូច្នេះទេ សូមចុះហត្ថលេខាចូលសេវាកម្មតាមរយៈគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មភាគីទីបី អ្នកយល់អំពីមាតិកាមួយចំនួននិង/ឬព័ត៌មាននៅក្នុងគណនីទាំងនោះ ("ព័ត៌មានគណនីភាគីទីបី") អាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគណនី Premise របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតការបញ្ជូនបែបនេះ ហើយព័ត៌មានគណនីភាគីទីបីដែលបញ្ជូនទៅកាន់ Service នេះត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយគោលនយោបាយនេះ។ យើង អាច បញ្ចូល ព័ត៌មាន ពី កម្មវិធី ឬ គេហទំព័រ នេះ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន ដែល យើង បាន ប្រមូល ពី អ្នក ក្នុង សមត្ថភាព របស់ អ្នក ជា អ្នក ប្រើ សេវា ។

យើង ប្រើ ការ វិភាគ ដើម្បី ជួយ វិភាគ ពី របៀប ដែល អ្នក ប្រើប្រាស់ របស់ យើង ប្រើ សេវា នេះ ។ Google Analytics ប្រើ cookies ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដូចជាថាតើអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងមកទស្សនាសេវាកម្មនេះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ទំព័រដែលពួកគេបានចូលមើល និងគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានប្រើមុនពេលចូលសេវាកម្ម។ យើង អាច ប្រើ ព័ត៌មាន ដែល យើង ទទួល បាន ពី Google Analytics ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ សេវា របស់ យើង ប្រសើរ ឡើង ឬ ផ្ញើ សារ ផ្សព្វ ផ្សាយ អំពី សេវា កម្ម របស់ យើង ។ Google Analytics ប្រមូល អាសយដ្ឋាន IP ដែល បាន ចាត់ ឲ្យ អ្នក នៅ ថ្ងៃ ដែល អ្នក ទៅ មើល Service ប៉ុន្តែ មិន មែន ឈ្មោះ របស់ អ្នក ឬ ព័ត៌មាន ដែល កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន នោះ ទេ ។ យើង មិន បាន បញ្ចូល ព័ត៌មាន ដែល បាន បង្កើត ឡើង តាម រយៈ ការ ប្រើប្រាស់ Google Analytics ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ផ្ទាល់ ខ្លួន ណា មួយ ឡើយ ។ ទោះបី ជា Google Analytics ដាំ Cookie ដែល ជាប់ រហូត ដើម្បី កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ អ្នក ថា ជា អ្នក ប្រើ តែ មួយ គត់ នៅ ពេល ក្រោយ ដែល អ្នក ទៅ មើល Service ក៏ ដោយ Cookie មិន អាច ប្រើ បាន ដោយ នរណា ម្នាក់ បាន ទេ ក្រៅ ពី Google។ សមត្ថភាព របស់ Google ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ និង ចែក រំលែក ព័ត៌មាន ដែល ប្រមូល ដោយ Google Analytics អំពី ដំណើរ ទស្សន កិច្ច របស់ អ្នក ទៅ កាន់ សេវា កម្ម នេះ ត្រូវ បាន រឹត បន្តឹង ដោយ Google Analytics Terms of Use និង Google Privacy Policy ។ អ្នក អាច រក ព័ត៌មាន បន្ថែម អំពី Google Analytics នៅ https://www.google.com/policies/privacy/partners/

នៅ កន្លែង ដែល យើង ត្រូវ បាន តម្រូវ ឲ្យ ស្វែង រក ការ យល់ ព្រម របស់ អ្នក ចំពោះ ការ ប្រើប្រាស់ ខូគី ដែល មិន ចាំបាច់ នៅ ក្រោម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន យើង ស្វែង រក ការ យល់ ព្រម នេះ តាម រយៈ ឧបករណ៍ គ្រប់ គ្រង ខូគី របស់ យើង ។

Google, Branch, Amplitude និង FullStory និង អ្នកលក់ស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀតដែល Premise ធ្វើការ, អាចប្រមូលឬទទួលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទាល់អំពីសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នកតាមពេលវេលានិងនៅតាមគេហទំព័រផ្សេងគ្នាពីសេវាកម្មនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀត, និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មវាស់វែងនិងការ ផ្សាយដែលបានកំណត់គោលដៅ.  ដោយ ប្រើ Service អ្នក យល់ ព្រម ក្នុង ការ ប្រមូល និង ប្រើប្រាស់ ព័ត៌មាន សម្រាប់ ការ កំណត់ គោលដៅ ការ ផ្សាយ ចារកម្ម ។  អ្នក អាច ជ្រើស រើស ចេញ ពី Google Analytics ដោយ ប្រើ add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ ដូច ខាង ក្រោម នេះ។

PDC យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ការ ទប់ ស្កាត់ ការ បោក បន្លំ និង ការ អនុលោម តាម ច្បាប់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ។  ជា លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ មាន លក្ខណៈ សម្បត្តិ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី ចុះ ហត្ថ លេខា និង បញ្ចប់ ភារកិច្ច ដោយ ប្រើ App Premise អាច ធ្វើ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ផ្ទៃ ខាង ក្រោយ និង សុវត្ថិភាព ដូច ដែល វា ចាត់ ទុក ថា ត្រឹម ត្រូវ និង ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន តែ មួយ គត់ របស់ វា ។

ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីការអនុញ្ញាតវេទិកា

វេទិកា ចល័ត បាន កំណត់ ប្រភេទ ទិន្នន័យ ឧបករណ៍ ជាក់លាក់ ដែល កម្មវិធី មិន អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន ដោយ គ្មាន ការ យល់ ព្រម របស់ អ្នក ។ វេទិកា ទាំង នេះ មាន ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញាត ផ្សេង គ្នា សម្រាប់ ទទួល បាន ការ យល់ ព្រម របស់ អ្នក ។ ឧបករណ៍ Android នឹង ជូន ដំណឹង ដល់ អ្នក អំពី ការ អនុញ្ញាត ដែល កម្មវិធី Premise ស្វែង រក មុន ពេល អ្នក ប្រើ កម្មវិធី នេះ ជា លើក ដំបូង ហើយ ការ ប្រើ កម្មវិធី នេះ គឺ ជា ការ យល់ ព្រម របស់ អ្នក ។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

យើងអាចប្រើព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលអំពីអ្នក៖

ផ្តល់ជូន, ថែទាំ, និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ Service, រួមទាំង, ឧទាហរណ៍, ដើម្បីសម្រួលការបង់ប្រាក់, ផ្តល់ជូនផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ (និងបញ្ជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ) អភិវឌ្ឍលក្ខណៈពិសេសថ្មី, ផ្តល់ជូនការគាំទ្រអតិថិជនដល់អ្នកប្រើប្រាស់, ផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់, និងផ្ញើការអាប់ដេតផលិតផលនិងសាររដ្ឋបាល.

អនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុង រួមទាំងឧទាហរណ៍ ដើម្បីបង្ការការក្លែងបន្លំ និងការរំលោភបំពានលើសេវាកម្ម។ ចំពោះកំហុសកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហានិងបញ្ហាប្រតិបត្តិការ; ដើម្បី ធ្វើ ការ វិភាគ ទិន្នន័យ ការ សាកល្បង និង ការ ស្រាវជ្រាវ និងដើម្បីតាមដាន និងវិភាគអំពីនិន្នាការប្រើប្រាស់ និងសកម្មភាព។

ផ្ញើ ឬ សម្រួល ទំនាក់ទំនង រវាង អ្នក និង ប្រព័ន្ធ គាំទ្រ ផ្ទៃ ក្នុង របស់ យើង ដូច ជា ការ ជូន ដំណឹង សំខាន់ៗ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង សំណុំ រង នៃ អ្នក ប្រើ កម្មវិធី ។

សូមផ្ញើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលយើងគិតថានឹងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នក, រួមទាំងព័ត៌មានអំពីផលិតផល, សេវាកម្មការផ្សព្វផ្សាយ, ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍នៃ Premise Data Corporation និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត, ដែលជាកន្លែងដែលអាចទទួលយកបាននិងយោងតាមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តមូលដ្ឋាន. និងដើម្បីដំណើរការការប្រកួត, បោសសំអាត, ឬធាតុផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតនិងបំពេញប្រាក់រង្វាន់ដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ; និង

ផ្ទាល់ខ្លួន និងកែលម្អសេវាកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ ឬផ្តល់អនុសាសន៍នូវលក្ខណៈពិសេស មាតិកា ការផ្សព្វផ្សាយ និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់កិច្ចសន្យាឬគោលបំណងស្របច្បាប់ដែលយើងត្រូវផ្តល់សេវាកម្មឬប្រតិបត្តិការគេហទំព័រឬសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងរួមទាំងសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងទីផ្សារទូទៅរបស់យើង, សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតឬគោលបំណងជម្លោះនិងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ. នៅ កន្លែង ដែល យើង ពឹង ផ្អែក លើ ផល ប្រយោជន៍ ស្រប ច្បាប់ ជា មូលដ្ឋាន សម្រាប់ ដំណើរ ការ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ អ្នក នៅ ក្រោម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន អ្នក អាច មាន សិទ្ធិ ជំទាស់ នឹង ដំណើរ ការ នេះ ។

ការចែករំលែកព័ត៌មាន

យើង អាច ចែក រំលែក ព័ត៌មាន ដែល យើង ប្រមូល អំពី អ្នក ដូច ដែល បាន រៀបរាប់ នៅ ក្នុង គោល នយោបាយ នេះ ឬ ដូច ដែល បាន រៀបរាប់ នៅ ពេល ប្រមូល ឬ ចែក រំលែក រួម ទាំង ដូច ខាង ក្រោម ៖

ជាមួយ នឹង Premise partners និង អង្គភាព ពាក់ព័ន្ធ ដែល ផ្ដល់ សេវា ឬ ធ្វើ ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ និង /ឬ ការ ដំណើរការ ទិន្នន័យ ជំនួស យើង ឬ សម្រាប់ ការ បែង ចែក ទិន្នន័យ និង / ឬ គោល បំណង logistics;

ជាមួយ នឹង អតិថិ ជន Premise ដែល ចូល រួម Premise ដើម្បី ប្រមូល ទិន្នន័យ រូបភាព ការ ថត និង វីដេអូ រួម មាន រូប ថត ការ ថត អេក្រង់ និង ការ ថត សំឡេង នៅ ក្នុង តំបន់ ជុំវិញ ពិភពលោក។

ជាមួយនឹងអ្នកលក់, ទីប្រឹក្សា, ទីប្រឹក្សាអាជីវកម្ម, ដៃគូទីផ្សារ, សវនកម្ម, ទីប្រឹក្សាវិជ្ជាជីវៈដូចជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឬច្បាប់និងអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះដើម្បីអនុវត្តការងារជំនួសយើងឬផ្តល់ដំបូន្មានឬសេវាកម្មដល់យើង.

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំព័ត៌មានដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ប្រសិនបើយើងជឿថាការលាតត្រដាងគឺស្របទៅតាម ឬត្រូវទាមទារដោយច្បាប់ណាមួយដែលអនុវត្ត បទប្បញ្ញត្តិ ឬដំណើរការច្បាប់ណាមួយ រួមទាំងការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធម្ភ ដីកាស្វែងរក និងបទបញ្ជារបស់តុលាការ។

ដើម្បី បង្កើត ឬ អនុវត្ត ឬ អនុវត្ត សិទ្ធិ ស្រប ច្បាប់ ឬ ការពារ ប្រឆាំង នឹង ការ អះអាង ស្រប ច្បាប់

ដើម្បី ស៊ើប អង្កេត ទប់ស្កាត់ ឬ ចាត់ វិធានការ ពាក់ព័ន្ធ នឹង សកម្មភាព ដែល មាន ការ ចោទ ប្រកាន់ ឬ ពិត ជា ខុស ច្បាប់ ការ រំលោភ លើ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ ឬ ដូច ដែល តម្រូវ ដោយ ច្បាប់។

ដើម្បី អនុវត្ត តាម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន រួម ទាំង ច្បាប់ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ពន្ធ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ ឬការស្ទង់មតិ;

ជាមួយ មន្ត្រី អនុវត្ត ច្បាប់ អាជ្ញាធរ រដ្ឋាភិបាល ឬ ភាគី ទី បី ផ្សេង ទៀត ប្រសិន បើ យើង ជឿ ថា សកម្មភាព របស់ អ្នក មិន ស្រប នឹង លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ របស់ យើង ឬ គោល នយោបាយ ពាក់ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ឬ ដើម្បី ការពារ សិទ្ធិ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ឬ សុវត្ថិភាព របស់ ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្ម ទិន្នន័យ Premise ឬ អ្នក ផ្សេង ទៀត នោះ ទេ។

ទាក់ទងនឹង, ឬក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចារ, រួមបញ្ចូលណាមួយ, ការលក់ទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន, ការបង្រួបបង្រួមឬការបន្តការបន្ត, ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន, ឬការទទួលទិញនៃអាជីវកម្មរបស់យើងទាំងអស់ឬមួយផ្នែកដោយឬចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត.

បើ យើង មិន ដូច្នោះ ទេ សូម ជូន ដំណឹង ដល់ អ្នក ហើយ នៅ កន្លែង ដែល តម្រូវ ឲ្យ អ្នក យល់ ព្រម ចែក រំលែក និង

នៅក្នុងទម្រង់ដែលមានលក្ខណៈកាចនិង/ឬអនាមិកដែលមិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយសមហេតុសមផល។

សេវាកម្មវិភាគ និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផ្តល់ដោយអ្នកដទៃ

យើង អាច អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ដទៃ ផ្តល់ សេវា វាស់ ស្ទង់ និង វិភាគ ដល់ ទស្សនិកជន សម្រាប់ យើង បម្រើ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ជំនួស យើង តាម រយៈ អ៊ីនធឺណិត និង តាមដាន និង រាយ ការណ៍ អំពី ការ សម្តែង នៃ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជ កម្ម ទាំង នោះ ។ ent ent ទាំងនេះ អាច ប្រើ cookies, web beacons, SDKs, និង បច្ចេកវិទ្យា ផ្សេង ទៀត ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ឧបករណ៍ របស់ អ្នក នៅ ពេល អ្នក ប្រើ Service, ក៏ ដូច ជា នៅ ពេល ដែល អ្នក ទៅ ទស្សនា គេហទំព័រ និង សេវាកម្ម អនឡាញ ផ្សេង ទៀត។

ការជ្រើសរើសរបស់អ្នក

ព័ត៌មានគណនី

អ្នក អាច កែ តម្រូវ ព័ត៌មាន គណនី របស់ អ្នក នៅ ពេល ណា ក៏ បាន ដោយ ចូល ទៅ ក្នុង គណនី ក្នុង កម្មវិធី របស់ អ្នក ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់លុបចោលគណនីរបស់អ្នក សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងខ្ញុំនៅ [email protected]។ សូម កត់ សម្គាល់ ថា ក្នុង ករណី ខ្លះ យើង អាច រក្សា ព័ត៌មាន ជាក់លាក់ អំពី អ្នក តាម ការ តម្រូវ ដោយ ច្បាប់ ឬ សម្រាប់ គោល បំណង អាជីវកម្ម ស្រប ច្បាប់ ក្នុង កម្រិត ដែល ច្បាប់ អនុញ្ញាត។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន បើ អ្នក មាន ឥណទាន ឬ បំណុល អចិន្ត្រៃយ៍ នៅ លើ គណនី របស់ អ្នក ឬ ប្រសិន បើ យើង ជឿ ថា អ្នក បាន ប្រព្រឹត្ត អំពើ បោក បន្លំ ឬ រំលោភ លើ លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ប្រើប្រាស់ របស់ យើង យើង អាច នឹង ព្យាយាម ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ មុន នឹង ធ្វើ ឲ្យ គណនី របស់ អ្នក អសកម្ម ។

សិទ្ធិចូលដំណើរការ

Premise នឹង អនុវត្ត តាម សំណើ របស់ បុគ្គល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ចូល ដំណើរ ការ ការ កែ តម្រូវ និង/ឬ ការ ធ្វើ ឲ្យ អសកម្ម នៃ គណនី របស់ អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ឬ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ផ្សេង ទៀត អំពី បុគ្គល នោះ ស្រប តាម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន។

ព័ត៌មានទីតាំង

សេវាស្នើសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីប្រមូលទីតាំងជាក់លាក់ពីឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងប្រព័ន្ធការអនុញ្ញាតដែលប្រើដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការចល័តរបស់អ្នក។ ការបិទការប្រមូលព័ត៌មាននេះ នឹងកំណត់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការចូលដំណើរការសេវាកម្ម។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ការ បិទ ការ ប្រមូល ផ្តុំ ទី តាំង ជាក់លាក់ របស់ Service ពី ឧបករណ៍ របស់ អ្នក នឹង មិន កំណត់ សមត្ថ ភាព របស់ យើង ក្នុង ការ ប្រមូល ព័ត៌មាន ទីតាំង របស់ អ្នក ពី អាសយដ្ឋាន IP របស់ អ្នក ឡើយ ។

ក្រោម ច្បាប់ ការពារ ទិន្នន័យ អឺរ៉ុប ដែល អាច អនុវត្ត បាន (ស្ថិត នៅ ក្រោម សិទ្ធិ និង ការ លើក លែង ទោស នៅ ក្រោម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន បែប នេះ) អ្នក ប្រើប្រាស់ អឺរ៉ុប មាន សិទ្ធិ៖ (i) ពិនិត្យ មើល ថា តើ យើង កាន់ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន អំពី ពួក គេ និង ទទួល បាន ច្បាប់ ចម្លង ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ឬ អត់។ (ii) ស្នើសុំកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលមិនត្រឹមត្រូវ; (iii) ស្នើសុំការលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ; (iv) ស្នើសុំការរឹតបន្តឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ; និង (v) លើក ឡើង នូវ ការ ព្រួយ បារម្ភ អំពី ដំណើរការ ទិន្នន័យ ជាមួយ អាជ្ញាធរ គ្រប់ គ្រង មូលដ្ឋាន របស់ ពួក គេ។ នៅ ក្នុង កាលៈទេសៈ ជាក់លាក់ ពួក គេ ក៏ អាច មាន សិទ្ធិ ក្នុង ការ ជំទាស់ ទៅ នឹង ដំណើរ ការ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ស្រប ច្បាប់ នៃ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ស្រប តាម ច្បាប់ ការពារ ទិន្នន័យ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ។ លើស ពី នេះ ទៀត ពួក គេ មាន សិទ្ធិ ផ្ទេរ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន មួយ ចំនួន របស់ ពួក គេ ទៅ ឲ្យ អ្នក ផ្តល់ សេវា របស់ ភាគី ទី បី នៅ ក្រោម សិទ្ធិ ចល័ត ទិន្នន័យ ។ ដើម្បី អនុវត្ត សិទ្ធិ ណា មួយ ក្នុង ចំណោម សិទ្ធិ ទាំង នេះ សូម ទាក់ ទង យើង ដូច ដែល បាន កំណត់ ខាង ក្រោម នេះ ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលនយោបាយឯកជននេះ សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំនៅ [email protected] ឬសរសេរយើងនៅ Premise Data Corporation, Inc., Attn: Legal, 185 Berry Street, Suite 6850, San Francisco, CA 94107 សហរដ្ឋអាមេរិក។

កាលបរិច្ឆេទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព: ១ កុម្ភៈ ២០២២