រកប្រាក់
បង្កើតឥទ្ធិពល

ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់អ្នកដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មនិងសហគមន៍ធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរ។

ដូច ដែល បាន បង្ហាញ នៅ លើ

របៀបដែលវាដំណើរការ

បង្កើតគណនី

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើងលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬ Android ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយបង្កើតគណនីដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីចូលរួមជាមួយសហគមន៍ Premise Contributor ។

បង្កើតគណនី

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើងលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬ Android ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយបង្កើតគណនីដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីចូលរួមជាមួយសហគមន៍ Premise Contributor ។

ស្វែងយល់អំពីកិច្ចការរបស់យើង

រកមើលនៅក្នុងទីផ្សារកិច្ចការរបស់យើង ហើយជ្រើសរើសសកម្មភាពទៅតាមជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញដោយប្រើពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

ស្វែងយល់អំពីកិច្ចការរបស់យើង

រកមើលនៅក្នុងទីផ្សារកិច្ចការរបស់យើង ហើយជ្រើសរើសសកម្មភាពទៅតាមជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញដោយប្រើពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

ទទួលបានប្រាក់

ជ្រើសរើសជម្រើសក្នុងការទូទាត់ភ្លាមៗតាមរយៈ PayPal, Payoneer, ឬ Bitcoin អាស្រ័យទៅលើវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

ទទួលបានប្រាក់

ជ្រើសរើសជម្រើសក្នុងការទូទាត់ភ្លាមៗតាមរយៈ PayPal, Payoneer, ឬ Bitcoin អាស្រ័យទៅលើវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។