រកប្រាក់។
ធ្វើ ឲ្យ មាន ផល ប៉ះពាល់។

ចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់អ្នកដើម្បីជួយអាជីវកម្មនិងសហគមន៍ឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរ។

ដូច ដែល បាន បង្ហាញ នៅ លើ

របៀប ដែល វា ដំណើរការ

បង្កើតគណនី

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើ iOS ឬ Android ដោយឥតគិតថ្លៃនិងបង្កើតគណនីដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីចូលរួមជាមួយសហគមន៍ Premise Contributor។

បង្កើតគណនី

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើ iOS ឬ Android ដោយឥតគិតថ្លៃនិងបង្កើតគណនីដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីចូលរួមជាមួយសហគមន៍ Premise Contributor។

ស្វែងយល់ពីកិច្ចការរបស់យើង

រកមើលទីផ្សារការងាររបស់យើងនិងជ្រើសរើសសកម្មភាពនៃជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី។

ស្វែងយល់ពីកិច្ចការរបស់យើង

រកមើលទីផ្សារការងាររបស់យើងនិងជ្រើសរើសសកម្មភាពនៃជម្រើសរបស់អ្នកដើម្បីបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី។

ទទួល បាន ប្រាក់ ខែ

ជ្រើសរើសជម្រើសដែលត្រូវបង់ប្រាក់ភ្លាមៗតាមរយៈ PayPal, Payoneer, ឬ Bitcoin អាស្រ័យទៅលើវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

ទទួល បាន ប្រាក់ ខែ

ជ្រើសរើសជម្រើសដែលត្រូវបង់ប្រាក់ភ្លាមៗតាមរយៈ PayPal, Payoneer, ឬ Bitcoin អាស្រ័យទៅលើវិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

ក្លាយជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ ហើយចាប់ផ្តើមរកប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ!